Програма

кандидата на посаду директора

Вищого комунального навчального закладу

"Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка"

Житомирської обласної ради

Мороза Василя Миколайовича

 

     Вважаю, що успішною діяльність коледжу може бути тільки за умови гармонійного поєднання якісної організації навчально-виховного процесу, для забезпечення сучасних потреб ринку праці, та забезпечення інтересів усіх учасників навчально-виховного процесу.

     У нашому коледжі склалася певна система роботи. Навчальний заклад має високий імідж не лише в області, а й за її межами. Колектив здатний виконувати всі завдання з підготовки висококваліфікованих фахівців для освітніх закладів України, які ставить перед нами Конституція України, Закон України «Про вищу освіту», законодавчі акти України, Статут коледжу.

     Тому визначальним для коледжу є забезпечення та примноження досягнень і кращих традицій, розвиток, поглиблення нових напрямків діяльності, стабільність та системність роботи на фоні позитивного морально-психологічного клімату в колективі.

 

Основні завдання програми:

 

– організація навчального процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти;

–  покращення морально-психологічного клімату в колективі;

– підвищення ролі студентського самоврядування як рівноправного партнера в управлінні коледжем;

– забезпечення прав і свобод викладачам, співробітникам і студентам коледжу відповідно до Статуту коледжу та інших нормативних актів;

–  підвищення рівня та якості освітніх послуг;

–  підвищення престижності коледжу;

– розробка та забезпечення виконання програми оновлення і поповнення матеріально-технічної бази коледжу;

– систематизація та чітке планування профорієнтаційної роботи, підвищення її якості та інтенсивності;

– розвиток напрямків позабюджетної діяльності як додаткових джерел фінансування;

– зміна принципів та підходів до організації роботи з методичного забезпечення навчального процесу, розробки, створення і застосування навчальних, методичних посібників, засобів навчання, інформаційних технологій;

– підвищення відповідальності директора та керівників усіх рівнів за заплановані результати діяльності, за виконання управлінських рішень;

– формування фінансових ресурсів, що сприятимуть розвитку і зміцненню навчально-методичної, матеріально-технічної бази коледжу і забезпечуватимуть комфортні умови роботи викладацькому складу, співробітникам і студентам коледжу;

– подальше зміцнення кадрового потенціалу, збереження балансу досвідчених і молодих викладачів, створення реальних сприятливих умов для творчого росту і професійного становлення викладача;

– подальше формування авторитету навчального закладу на ринку праці та громади міста і суміжних районів області.

 

Кадрова політика

       Основним завданням кадрової політики вбачаю збереження колективу, забезпечення спадкоємності поколінь; використання енергії молодих та здобутків  досвідчених членів колективу.

      Молоді викладачі повинні мати можливість навчатися у досвідчених колег, досягати педагогічної майстерності.

      Буду сприяти забезпеченню якісного складу педагогічного колективу, навчанню педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі, забезпечувати своєчасне і якісне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Буде забезпечена всебічна підтримка співробітників, які активно, творчо працюють на результат.

Оцінювання педагогічної діяльності викладача буде здійснюватися відкрито та колегіально на принципах повноти, об'єктивності та системності з позиції доброзичливого ставлення до результатів його роботи.

 

Формування фінансових ресурсів:

 – прозоре і раціональне використання всіх ресурсів коледжу та надходжень, їх концентрація на напрямах, які сприяють досягненню коледжем головної мети розвитку;

– розвиток економічної та фінансової діяльності, націленої на зміцнення фінансової стійкості, розвитку системи фінансування, його збільшення з державного бюджету та позабюджетних джерел;

Зміцнення економічної ефективності коледжу за рахунок:

 –  підвищення привабливості навчання у коледжі;

 –  розробки та застосування заходів морального і матеріального стимулювання кожного працівника за успішну роботу;

 – довгострокове планування надходження, розподілу та контролю за витрачанням фінансових коштів;

 – стимулювання роботи секретарів, технічних працівників з урахуванням їх трудового стажу, що дозволить зберегти кадровий потенціал та забезпечити якісніше виконання покладених функціональних обов'язків;

– фінансові ресурси, в першу чергу, направляти на покращення матеріально - технічної бази коледжу, на потреби викладачів, співробітників, студентів для покращення умов праці, якості навчання, проживання у гуртожитку та їх соціального захисту;

– застосовувати прозору та зрозумілу процедуру нарахування заробітної плати, надбавок та доплат із загального та спеціального фонду;

– проводити відкрите обговорення доходів і видатків коледжу у процесі формування та реалізації його річного консолідованого бюджету;

– забезпечувати прозорість фінансово-економічної діяльності коледжу, надавати доступ до офіційної інформації членам колективу.

 

З метою економії коштів, необхідно:

          – використовувати у коледжі енергозберігаючі технології;

           – провести роботу щодо можливості участі в інвестиційних проектах із розвитку матеріально-технічної бази коледжу;

           – за рахунок внутрішніх надходжень та спонсорської допомоги провести системну роботу з:

           – теплоізоляції приміщень коледжу;

           – заміни вікон в навчальному корпусі №1 та гуртожитку.

 

Організація навчально-виховного процесу відповідно до вимог Законодавства у сфері освіти:

     –    підвищення якості навчального процесу, забезпечення високого рівня підготовки випускників усіх спеціальностей відповідно до чинних Державних стандартів за рахунок розвитку навчально-методичного забезпечення; підвищення якості викладання; комп'ютеризації навчального процесу; поліпшення умов самостійної роботи студентів; зміцнення матеріально-технічної бази коледжу:

    – удосконалення системи контролю успішності студентів та запровадження інноваційних технологій навчання на базі комп'ютерних технологій та інтерактивних методик викладання;

     – комплектація навчальною, періодичною та науковою літературою бібліотеки коледжу згідно з навчальними планами спеціальностей коледжу;

     – удосконалення організації практики шляхом укладання договорів із роботодавцями та забезпечення місцями проходження практики всіх студентів;

    –   надання можливості кожному студенту коледжу реалізувати себе, свої здібності через гурткову роботу;

    –  відкриття і розвиток прихованих здібностей студента до навчання, художньої, мистецької, технічної творчості;

    –  надання можливості обдарованим студентам реалізувати себе через участь у міських, районних, обласних конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях;

    –  забезпечення правового виховання студентської молоді, прищеплення поваги до законів і свідомого їх виконання шляхом запровадження різних форм та методів правового виховання і залученням більшості студентів до  організації та проведення різноманітних заходів.

В основі навчально-виховного процесу в коледжі має бути кінцевий результат - рівень знань студентів.

Для забезпечення ефективної організації навчально-виховного процесу необхідно:

– забезпечити процес ефективного управління навчально-виховним процесом;

–   забезпечити умови для підвищення професійного рівня педагогів;

–   запроваджувати у навчальний процес новітні освітні технології та системи;

–   поширювати у колективі передовий педагогічний досвід;

–   забезпечувати подальшу комп'ютеризацію навчального процесу;

–   сприяти науково-дослідницькій діяльності викладачів;

–   налагодити партнерські відносини між викладачами та студентами;

– постійно здійснювати пошук нових форм і методів навчально-виховного процесу;

–   систематично проводити роботу з підняття престижу спеціальностей коледжу;

– провести акредитацію спеціальності "Фізичне виховання" для отримання ліцензії на підготовку молодшого спеціаліста.

 

Організація роботи студентського самоврядування

         Студенти - це рівноправні учасники освітнього процесу, і від їх активноїучасті у розвитку коледжу залежить успіх усієї нашої роботи. Саме тому коледжмає створити необхідні умови для гармонійного розвитку студентської молоді.

Усе найкраще, що буде створено у коледжі, буде робитись заради студентів та для їх благ.

Враховуючи вік студентів, які навчаються у закладі, потрібно зробити все необхідне, щоб  розвивати їх активність, організаторські здібності, вміння керувати  справами  колективу, надати можливість кожному студенту відчути, що саме він може приймати рішення, саме від його позиції залежить багато у житті групи, відділення, коледжу, навчати  їх учитись, проявляти власні здібності, творчо мислити та самовдосконалюватись.

– забезпечити участь студентів  коледжу в управлінні навчального закладу через створення студентського самоврядування на засадах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності і звітності, рівності прав студентів;

– сприяти виявленню у студентському середовищі потенційних лідерів, організаторів; залучати їх до роботи в органах студентського самоврядування;

– шляхом навчання, організації семінарів, диспутів, круглих столів, прищеплювати основи управлінської діяльності;

– активізувати співробітництво зі студентським колективом для пожвавлення його участі в організації навчального процесу;

– створювати умови для формування, розвитку та вільного висловлення студентами власної думки;

– проводити регулярні зустрічі керівництва коледжу зі студентами, у ході яких постійно інформувати студентів про роботу адміністрації в напрямку позитивного вирішення студентських проблем;

– виховувати у студентів почуття відповідальності за доручену справу через представництво студентських лідерів в адміністративній, педагогічній радах, у профспілковому комітеті  коледжу;

– проводити роботу з національно-патріотичного, морального виховання студентів, формування у них активної громадської позиції, основними засадами якої є знання мови, історії, культури українського народу, шанобливе ставлення до традицій та звичаїв народів світу;

– розробити положення про фінансування діяльності органів студентського самоврядування відповідно до Закону України "Про вищу освіту";

– удосконалити систему морального і матеріального стимулювання студентів за навчальні, спортивні досягнення та творчі здобутки;

–  розвивати активну життєву позицію студентів.

 

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Педагогічний колектив коледжу має певні напрацювання методичного забезпечення навчального процесу.

Але динаміка часу є невпинною, і це заставляє приймати нестандартні рішення та не зупинятись на досягнутому.

Тому колективу коледжу необхідно і надалі продовжувати зазначену роботу, а саме:

– створювати електронний каталог бібліотеки;

– створювати електронні підручники та розробляти методичне забезпечення в електронному вигляді, доступне для широкого кола студентів;

        – у перспективі сформувати власну електронну бібліотеку для забезпечення навчального процесу за спеціальностями;

– адміністрації створювати викладачам умови для публікації своїх напрацювань в наукових та науково-методичних збірниках, участі в наукових і науково-практичних конференціях;

– упроваджувати в навчальний процес новітні технології;

– створювати нові підручники та методичні рекомендації відповідно до новітніх технологій навчання.

– продовження роботи з комп'ютеризації структурних підрозділів коледжу та організації їх виходу в Інтернет.

 

Укладання договорів із роботодавцями

      Дане положення може бути реалізоване тільки через підготовку висококваліфікованого спеціаліста, знавця своєї справи. Тому залучення підприємствроботодавців до навчального процесу дає можливість сформувати у студента усвідомлення специфіки майбутнього фаху, ставлення до навчання, розуміння вимог часу.

Таким чином, безпосередня участь роботодавців у навчальному процесі буде створювати умови для укладання договору та подальшого працевлаштування випускників, напрацювання відповідних пунктів та умов договору.

Матеріально-технічна база

    Стан матеріально-технічної бази визначає якість організації навчально-виховного процесу. Підтримка її в належному стані, оновлення та розвиток завжди потребують значних фінансових затрат. Тому виникає необхідність розроблення програми розвитку матеріально-технічної бази коледжу.

З метою підтримки на належному рівні дієздатності всіх систем забезпечення для нормального функціонування закладу необхідно:

– створити п'ятирічну програму розвитку та збереження матеріально-технічної бази коледжу;

-       поступово замінити систему опалення для підвищення її ефективності;

-       здійснити теплоізоляцію приміщень коледжу;

-       переобладнати санвузли у гуртожитку;

  – провести ремонтні роботи у гуртожитку згідно припису райсанепіденстанції;

–  забезпечити всіх студентів-сиріт комфортним житлом та необхідним інвентарем;

– продовжувати впровадження енергозберігаючих заходів у коледжі шляхом використання альтернативних видів палива, енергозберігаючих ламп, утеплення горищ, ліній теплотраси та заміни вікон на металопластикові у навчальному корпусі №1 і гуртожитку за рахунок коштів бюджету та спонсорів;

– проводити капітальний ремонт дахів, водопроводу та теплотраси, виділяючи ділянки, які потребують першочергової заміни.

  

Розвиток взаємовідносин навчального закладу

з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

 

     Розвиток взаємовідносин навчального закладу з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації має значну перспективу в плані підготовки високоосвіченого спеціаліста, підготовки викладацького складу, створення авторитету навчального закладу через участь у наукових, науково-практичних конференціях студентів, викладачів коледжу та організацію конференцій на базі коледжу.

Враховуючи зміни в законодавстві, нам необхідно докорінно змінити відносини з тими вузами, на базі яких було створено навчально-методичні комплекси. Метою змін у відносинах має бути підготовка молодшого бакалавра.

Співпраця з вищими навчальними закладами, на мою думку, повинна носити більш конкретний, практичний характер, а саме:

– створення інтегрованих навчальних планів;

– стажування та підготовка викладацького складу коледжу;

– навчання викладачів коледжу в цільовій аспірантурі та здобувачами вченого ступеня у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, отримання другої вищої освіти.

Профорієнтаційна робота

 Для нашого навчального закладу, який  знаходиться на периферії і веде підготовку студентів з не особливо рейтингових спеціальностей, профорієнтаційна робота - це дуже важлива складова не тільки розвитку, а й без перебільшення - виживання.

Поряд з роботою, яка вже проводиться у коледжі, можна запропонувати:

– системну роботу із засобами масової інформації;

– розширення рекламної діяльності у соціальних мережах;

– створення електронного банку даних випускників для ефективної взаємодії та співпраці з ними;

– створення студентського штабу профорієнтаційної роботи;

– постійне оновлення та наповнення сайту коледжу цікавою, змістовною інформацією.

Представлена програма лише окреслює шляхи збереження та розбудови коледжу. Втілення її в життя, наповнення змістом, удосконалення залежать від усіх членів колективу. Тільки завдяки спільним зусиллям, довірі, співпраці ми збережемо коледж та зможемо успішно реалізувати всі намічені плани.

З повагою Мороз В. М.

Наші Новини


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014


  • Історична газета. №5 Грудень 2014

Сайти-партнери