Проект “Університет третього віку” (2015-2020)

(ПОСИЛАННЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ)

   

ТВОРЧА ГРУПА ЯК  ФОРМА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ФАХОВИХ ПЕРЕДВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Науково-дослідницька діяльність викладача є одним із сучасних напрямів у змісті методичної роботи  вищих навчальних закладів (ВНЗ) І-ІІ рівнів акредитації. Розгляд питання змісту, форм та особливостей здійснення такої діяльності є актуальним із декількох причин.

По-перше, за сучасними вимогами у сфері освіти при проведенні атестації викладачам рекомендовано представити портфоліо, одним із розділів якого може бути науково-дослідницька, методична діяльність викладача. До складу методичних матеріалів, що поміщаються в цей розділ, і які свідчать про професіоналізм педагога, належать: проведення наукових досліджень; написання рукописів кандидатської або докторської дисертації, підготовка творчого звіту, доповідей, статей.

По-друге, сьогодні постала необхідність переходу від кількісних показників в освіті до якісних, тому змінюються вимоги до рівня та якості професійної діяльності викладачів. Конкурентними на рику праці стають ті педагоги, які  можуть самостійно орієнтуватися в потоці інформації, що постійно змінюється, удосконалюється, які здатні порівнювати, аналізувати, узагальнювати та знаходити найкращі рішення, тобто проводити дослідження в різних галузях знань.

Сьогодні педагог є не просто транслятором наукової інформації, він став дослідником, «генератором» нових ідей та знань. Важливого значення набули такі якості особистості, як готовність до безперервного навчання, креативність, бажання здійснювати науково-дослідницьку діяльність, уміння планувати та бачити перспективи.

Постільки науково-дослідницька діяльність є вагомим компонентом сучасної вищої освіти, перед науковцями постає важлива проблема визначення змісту, форм та особливостей її здійснення, зокрема в умовах ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Проблема полягає у тому, що вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації впроваджені до структури вищої освіти України замість колишніх середніх спеціальних закладів освіти – з метою приведення її у відповідність до структури освіти, яку рекомендують ЮНЕСКО, ООН та інші міжнародні організації. Науково-дослідницька діяльність викладача – в уявленнях педагогів ВНЗ даного рівня акредитації – належить до привілею викладачів ІІІ-ІV рівня акредитації (інститутів, університетів, академій та ін.) через декілька причин: вона має чітку наукову спрямованість, системне експериментальне дослідження, апробацію на практиці. Вважається, що викладачі ВНЗ І-ІІ рівня акредитації мають спрямовувати свою професійну діяльність більше на методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців. Таке твердження, на нашу думку, є помилковим, адже науково-дослідницька діяльність – це один із видів методичної діяльності педагога, спрямований на пізнання й перетворення педагогічної реальності на основі досягнень педагогічної науки та застосування методів наукових досліджень. Результатом цієї діяльності є отримання нового педагогічного знання та досвіду й розвиток методологічної культури педагога-дослідника.

Необхідність підвищення рівня науково-дослідницької культури педагогів  Вищого комунального навчального закладу І-ІІ рівня акредитації “Коростишівський педагогічний коледж ім. І.Я.Франка” Житомирської обласної ради спонукала до створення творчої групи “Науково-дослідницька діяльність викладача”.

Одним із основних завдань методичної роботи з викладачами є їх залучення до наукової діяльної. Надзвичайно важливим та актуальним при цьому є не просто наявність в індивіда знань і вмінь, а надання особистості можливості використання й застосування всього накопиченого в життєвих ситуаціях і під час професійної діяльності. На передній план у розв’язанні цих проблем висувається самостійна дослідницька робота  викладача, що відбувається в межах діяльності творчих груп викладачів.

У ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради  розроблено окреме положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи педагогічних працівників.

Творча група  –  одна з групових форм діяльності педагогічних працівників у системі методичної роботи загальноосвітніх та  вищих навчальних закладів, що створюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” та Закону України “Про вищу освіту”, що об’єднує педагогів, які працюють з обраною фаховою та методичною проблемою.

Метою творчої групи є підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та залучення їх до науково-дослідницької роботи.

Завдання творчої групи:

– поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з однієї науково-педагогічної проблеми та впровадження її у практику;

– урахування рекомендацій педагогічної науки, їх апробація, внесення коректив та пошук оптимальних шляхів реалізації;

– застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації, створення, вивчення, узагальнення та впровадження  перспективного педагогічного досвіду;

– сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, застосуванню сучасних прийомів і методів навчання;

– моделювання та апробація авторських моделей досвіду;

– підвищення рівня фахової майстерності;

– сприяння самовираженню особистості педагогів у процесі професійної діяльності, курсової та міжкурсової підготовки, конференцій тощо;

– моніторинг ефективності використання освітніх технологій у навчально-виховному процесі.

Творча група створюється на добровільних засадах із числа найбільш досвідчених і теоретично підготовлених педагогічних працівників, які виявили інтерес і бажання до розробки науково-методичної проблеми.

Орієнтовний склад творчої групи – 3-15 осіб.

Творчі групи у ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради формуються на різних рівнях управління методичною роботою  –  творчих груп предметних (циклових) комісій, загальноколеджанського спрямування, об’єднань педагогів до обласних та регіональних, які створені при відповідних кафедрах, методичних об’єднаннях педагогічної освіти.

Творчі групи  залежно від проблеми дослідження, змісту, обсягу завдань, над якими вони працюють, поділяються на два типи:

– творчі групи, які працюють над упровадженням результатів наукових досліджень (над відповідною науково-методичною проблемою),

– творчі групи, діяльність яких спрямована на вивчення і впровадження відомого перспективного педагогічного досвіду.

Відповідно до затраченого часу на виконання обсягу визначених завдань творчі групи поділяються на довготривалі та короткотривалі.

Термін участі педагогів у довготривалих творчих групах  –  від 1 до 3 років; короткотривалих – від 30-40 хв. до 1-3 місяців.

Короткотривалі творчі групи поділяються на динамічні, ініціативні, фокусні.

Динамічні творчі групи утворюються з педагогів різного фаху, яких об’єднує спільна науково-методична проблема, досліджувана методичними об’єднаннями, педагогічним колективом. Їх склад і термін роботи визначаються виробничою необхідністю.

Ініціативні творчі групи створюються з метою розробки певного методичного заходу, засідання педагогічної ради тощо. Кількісний склад  –  не обмежений. Діяльність їх носить тимчасовий характер.

Фокусні творчі групи створюються з контрольно-діагностичною, гносеологічною, корекційною чи контрольно-прогностичною  метою для пошуку оптимального варіанту вирішення чітко окресленої проблеми. Робота групи у складі 5-7 осіб триває 30-40 хв. і визначає основні напрямки розв’язання проблеми відповідно до поставленої мети.

Профільна творча група об’єднує педагогів однієї освітньої галузі, які досліджують одну й ту ж проблему. Вона може бути як довготривалою, так і короткотривалою.

Організаційний напрямок забезпечує створення творчої групи із залученням до її роботи педагогів-практиків, які впроваджують у навчально-виховний процес нові технології навчання та виховання, беруть участь в апробаціях авторських моделей, науково-практичних конференціях тощо.

Діагностичний напрямок передбачає експертну оцінку створення і впровадження ефективних технологій навчання, виховання, управління.

Інформаційний напрям сприяє підготовці, за результатами роботи творчої групи, узагальнюючих матеріалів та забезпечує ознайомлення з ними педагогічної громадськості.

Креативний напрям забезпечує розвиток творчого потенціалу педагогів, їх самореалізацію в різних видах діяльності.

Ефективність діяльності творчої групи забезпечує методична рада, що визначає конкретні завдання, координує плани з урахуванням місцевих умов, рівня підготовки кадрів, специфіки викладання навчальних предметів/дисциплін із метою сприяння наступності, запобігання дублюванню та паралелізму.

Здійснення такого виду професійної діяльності, як науково-дослідницька діяльність викладача ВНЗ І-ІІ рівня акредитації є проблемним та мало усвідомленим для педагогів.

Беручи участь у науково-дослідницькій роботі, викладачі переконуються в необхідності творчого підходу до власної діяльності. Самостійно відшукуючи шляхи та способи розв’язання проблем, викладачі опановують навички дослідження, пошуку, творчості, які неодмінно знадобляться у їх професійній діяльності.

У науково-дослідницькій діяльності викладачів приваблює насамперед можливість поглиблення знань, розвитку здібностей, творчості, самоствердження. Така діяльність спонукає серйозно займатись наукою, що впливає на формування педагога як професіонала.

Це дозволяє стверджувати, що система науково-дослідницької діяльності викладача, проваджена ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради передбачає цілісність, послідовність і наступність логічно пов’язаних між собою форм і методів роботи педколективу щодо організації її ефективності та результативності.

 Положення творчі групи