Положення про вступні випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор педколеджу

 ______________ В.М. Мороз

10 січня 2019року

 
ПОЛОЖЕННЯ
про вступні випробування у вищому комунальному навчальному закладі “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради

у 2019 році

 

І. Загальні положення

1.1. Вступні випробування до ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради у 2019 році проводяться відповідно до розділу ІV Організація та проведення вступних іспитів Положення про приймальну комісію вищого комунального навчального закладу „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради, затвердженого наказом директора коледжу 19 грудня 2018 року за №42.

1.2. Вступники складають випробування згідно з переліком конкурсних предметів та творчих конкурсів додатків 3, 4 Правил прийому до вищого комунального навчального закладу  „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради у 2019 році”, та у формі, які  Приймальна комісія визначила для вступників.

 

ІІ. Організація проведення вступних випробувань

 

2.1. Для проведення вступних екзаменів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти створюються відповідні екзаменаційні комісії. Голови предметних екзаменаційних комісій, які відповідають за проведення вступних випробувань щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

2.2. Вступні випробування (співбесіда), що проводяться ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради, при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

2.3. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і повинні зберігатися як документи суворої звітності.

2.4. Програма творчого конкурсу розробляється і затверджуються КПК не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчого конкурсу завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програма творчого конкурсу обов’язково оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та  веб-сайті КПК.

2.5. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради, та Правилами прийому доводиться до відома вступників до початку вступної кампанії.

2.6. Розклад вступних випробувань, що проводяться у ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради  та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше, як за три дні до початку  прийому заяв та документів на вступ на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання. У розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

2.7. Вступники, які не з’явились на випробування без поважних причин у визначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань з дозволу голови Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення випробувань. Це стосується також вступників, звільнених під час випробування черговим лікарем.

2.8. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску для участі у конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальших випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

 

ІІІ. Проведення вступних випробувань

 

3.1. На вступних випробуваннях, що проводяться ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

3.2. Організацію та проведення вступних випробувань для вступників покладено на Приймальну комісію ВКНЗ „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради.

Вхід до аудиторій починається за 15 хвилин до початку випробування.

Розміщення вступників в аудиторіях проводять особи, які відповідають за проведення випробувань. За порушення вступниками порядку розміщення в аудиторіях їх знімають із випробування без права його перескладання.

Сторонні особи не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

3.3. Вступне випробування з кожним вступником у формі співбесіди або екзамену в усній формі з кожного предмета проводять не менше двох членів комісії, яких  призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

3.4. Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

3.5. Інформація про результати співбесіди або екзамену  в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

3.6. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

3.7. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості.

3.8. Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи.

3.9. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

3.10. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

з мови та літератури:

твір – 4 години;

переказ – 2 години;

диктант  – 1 година;

з інших предметів – 2-3 години;

тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

3.11. До вступних випробувань допускають вступників, які мають перепустку за встановленою Приймальною комісією формою та паспорт (свідоцтво про народження для неповнолітніх). Вступники, які з’явилися на випробування без згаданих документів, мають звернутися до відповідальної особи.

3.12. Вступникам дозволено приносити на випробування тільки письмове приладдя.

Під час проведення вступних випробувань не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.

3.13. Вступник отримує тільки один екзаменаційний білет. Заміна екзаменаційного білета не дозволяється. Умови завдань вступник може уточнювати у відповідальних осіб.

3.14. Заборонено робити у вкладинках робіт помітки, що можуть розкрити авторство роботи (автор роботи вказується тільки у встановлених формою бланків місцях). При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування поза конкурсом, незалежно від обсягу і змісту написаного.

3.15. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

3.16. Під час випробувань вступники зобов’язані підтримувати тишу та порядок в аудиторії.

3.17. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

 

ІV. Оцінювання вступного випробування

4.1. Результати вступних екзаменів та творчого конкурсу для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсудля вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

Результати творчого конкурсудля вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

 Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

4.2. Творчий конкурс із фізичної підготовки проводиться для абітурієнтів, які вступають до КПК на спеціальність 014 Середня освіта (фізична культура).

Оцінювання нормативних показників вступників із фізичної підготовки відбувається відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України та Академії педагогічних наук України “Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” від 4.09.2009 р. №428/48, Постановою Кабінету Міністрів України “Про Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України від 15.01.1996 р. №80.

До виконання творчого конкурсу допускаються абітурієнти, які пройшли медичне обстеження, що підтверджене медичною довідкою за формою 086-о.

Творчий конкурс проводиться одним етапом відповідно до графіка.

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом та за шкалою оцінок, затвердженими в установленому порядку.

4.3. Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.4. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної екзаменаційної комісії додатково перевіряє голова відповідної комісії.

4.5. Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом із  підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування  письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.6. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

4.7. В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час екзамену тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів предметної екзаменаційної комісії.

4.8. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідної  комісії за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів, більше ніж 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж  на 4 бали, більше ніж  на 10 балів. Голова предметної екзаменаційної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова предметної екзаменаційної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

4.9 Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови предметної екзаменаційної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.10. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів предметної екзаменаційної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

Результати конкурсного відбору вступників оприлюднюють та подають для затвердження до Приймальної комісії.

4.11. Перескладання вступних випробувань не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

4.12. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради, повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

 

V. Зберігання письмових робіт вступників

 

5.1. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

5.2. Роботи вступників, що зараховані на навчання, передаються до відбіркової комісії для формування особових справ студентів 1-го курсу.