Педагогічна рада

     Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради, склад якого щорічно затверджується наказом директора коледжу.

Педагогічна рада Коледжу:

 • визначає стратегію та перспективні напрями розвитку коледжу;
 • розглядає проєкт Статуту Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради, а також пропозиції щодо внесення змін до нього;
 • розглядає проєкт кошторису та річний фінансовий звіт коледжу;
 • ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень коледжу в територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему і механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • погоджує за поданням директора коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
 • за поданням директора коледжу надає згоду на призначення завідувачів відділень і голів циклових комісій;
 • затверджує положення про організацію освітнього процесу;
 • затверджує зразок і порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту та вищу освіту;
 • має право вносити подання про директора коледжу з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування коледжу;
 • обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
 • приймає рішення та/або рекомендації з питань упровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту коледжу;
 • приймає рішення з питань удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
 • приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства та Статуту.

Педагогічну раду коледжу очолює її голова – директор коледжу. До складу педагогічної ради коледжу можуть входити за посадами заступники директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій, завідувачі навчально-виробничих майстерень, лабораторій, інші педагогічні та науково-педагогічні працівники, головний бухгалтер, керівники органів громадського самоврядування працівників коледжу, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій (за наявності), представники студентського самоврядування відповідно до квот, Статутом.

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу педагогічної ради коледжу мають становити педагогічні та/або науково-педагогічні працівники закладу освіти і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів коледжу. Виборні представники осіб, які навчаються, обираються вищим органом студентського самоврядування закладу коледжу.

Виборні представники з числа студентів коледжу беруть участь у роботі педагогічної ради коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які в ньому навчаються. Під час розгляду інших питань, віднесених до повноважень педагогічної ради коледжу, норма щодо обов’язкової участі в роботі педагогічної ради не менш як 10 відсотків виборних представників із числа студентів коледжу не застосовується.

Рішення педагогічної ради коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Рішення педагогічної ради коледжу вводяться в дію наказами директора Коледжу.

 Положення про педагогічну раду

2022-2023н.р. 

Про затвердження складу педагогічної ради на 2022/2023 навчальний рік

Тематика педагогічних рад у 2022-2023н.р.

Про виконання рішень педагогічної ради від 30.08.2022

Про виконання рішень педагогічної ради від 29.11.2022

Про виконання рішень педагогічної ради від 22.02.2023

2021-2022н.р. 

Про затвердження складу педагогічної ради на 2021/2022 навчальний рік

Тематика педагогічних рад у 2021-2022н.р.

Про виконання рішень педагогічної ради від 31.08.2021

Про виконання рішень педагогічної ради від 18.11.2021

Про виконання рішень педагогічної ради від 02.02.2022

Про виконання рішень педагогічної ради від 11.05.2022

2020-2021н.р. 

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2020/2021 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2020-2021н.р.

Про виконання рішень педагогічної ради від 31.08.2020

Про виконання рішень педагогічної ради від 19.11.2020

Про виконання рішень педагогічної ради від 09.02.2021

Про виконання рішень педагогічної ради від 28.04.2021

2019-2020н.р.

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2019/2020 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2019-2020н.р.

 Про виконання рішень педагогічної ради від 30.08.2019

 Про виконання рішень педагогічної ради від 12.12.2019

Про виконання рішень педагогічної ради від 12.02.2020

Про виконання рішень педагогічної ради від 20.05.2020

2018-2019н.р.

 Про затвердження складу педагогічної ради на 2018/2019 навчальний рік

 Тематика педагогічних рад у 2018-2019н.р.

 Про виконання рішень педагогічної ради від 30.08.2018

 Про виконання рішень педагогічної ради від 28.11.2018

  Про виконання рішень педагогічної ради від 20.02.2019

 Про виконання рішень педагогічної ради від 16.04.2019