Моніторинг якості знань

ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічна освіта є базовою для будь-якого фахівця, причетного до навчання, виховання, розвитку та соціалізації людини. Рівень педагогічної освіти визначає ефективність у вирішенні професійних завдань вчителя, викладача вищого навчального закладу і системи освіти дорослих. Підготовка педагогічних працівників розглядається у цьому контексті як важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду. Тому, цілком справедливим є ствердження, що підвищенням якості вищої освіти і його вплив на розвиток економіки має стати стратегічним національним пріоритетом України.

Діяльність педагогічного колективу спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців.

Педагогічні кадри та матеріально-технічна база дозволяють коледжу готувати молодших спеціалістів відповідно до державних стандартів.

Для забезпечення якості  вищої освіти у коледжі створена комплексна система, що має на меті  формування найбільш ефективних рейтингових дій в кожному зі стратегічних напрямів, які забезпечать модернізацію освітньої діяльності та виховної роботи коледжу в контексті європейських вимог.

Реалізація даної системи заходів дозволяє Коледжу вистояти у жорсткій конкурентній боротьбі на ринку освітніх та нових послуг. Завданням внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності є визначення стратегічних напрямів розвитку Коледжу, які забезпечують:

–      якісну підготовка фахівців за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності;

–      виконання державного замовлення на підготовку спеціалістів;

–      формування висококваліфікованого творчого викладацького складу;

–      створення умов для постійного підвищення рівня кваліфікації викладацького складу;

–      створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів і викладачів;

–      створення сучасних умов організації навчального процесу, роботи та побуту студентів, викладачів та працівників;

–      розвиток матеріально-технічної бази  відповідно до сучасних вимог;

–      створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості;

–      удосконалення взаємодії Коледжу з іншими навчальними закладами усіх рівнів акредитації та роботордавцями.

В основу внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності покладено наступні принципи:

–      інтеграції інтелектуальних і матеріальних ресурсів Коледжу та роботодавців, наукових організацій при підготовці фахівців;

–      безперервності підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

–     цілеспрямованості навчання;

–      поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних навичок;

–      активізації самостійної творчої роботи студентів;

–      індивідуалізації та різноманітності форм навчання, що передбачає урахування специфіки майбутньої роботи студентів;

–      гуманітаризації навчання, що забезпечує підвищення загальної культури студентів.

Реалізація основних цілей і задач здійснюється внаслідок роботи у відповідних напрямках діяльності Коледжу. Кожний напрямок діяльності має своє певне коло завдань.

Пріоритетом у діяльності ВКНЗ є розвиток творчої активності викладачів і студентів, що спирається на новітні технології процесу навчання.

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності коледжу передбачає такі стратегічні напрями:

Розвиток системи управління якістю підготовки фахівців.

  1. Формування якісного контингенту студентів Коледжу.
  2. Моніторинг ринку праці випускників, та зв’язок з роботодавцями.
  3. Упровадження новітніх технологій навчання.
  4. Розвиток навчально-методичної бази.
  5. Відтворення кадрового потенціалу.
  6. Рейтингова мотивація викладацького складу Коледжу.
  7. Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців.

1. Стратегічне прогнозування та удосконалення системи управління

    На перші позиції сьогодні виходить робота з організації стратегічного прогнозування. Стратегія розвитку коледжу базується на основі проведення маркетингових досліджень ринку праці та постійного моніторингу ринку освітянських послуг, на вивченні сучасного досвіду та передових освітянських технологій і застосуванні їх у повсякденній роботі.

Для роботи в цьому напрямі  створені постійно діючі групи з досвідчених фахівців коледжу.

Пріоритетним у роботі колективу коледжу є удосконалення системи управління.

Об’єктом управління є процес взаємодії усіх складових частин навчального закладу.

Завданням управління є оптимізація процесу взаємодії підрозділів навчального закладу з метою забезпечення конкурентоспроможності Коледжу та його випускників відповідно на ринку освітянських послуг та на ринку пра ці.

Основою цієї роботи є нові технології у інформаційному полі, що потребують відповідної кваліфікації. А це в свою чергу замикається на спроможності працівників сприймати нові форми роботи, вчитись працювати у інформаційному полі, що досить швидко змінюється, адекватно реагувати на ці зміни. Таким чином, незалежно від посади, рангу працівника, на перший план виходить його здатність швидко адаптуватись до нових вимог часу.

Ми підійшли до необхідності створення автоматизованої системи управління нашим навчальним закладом.

2. Управління якістю освіти

Поняття якості освіти базується на сучасній концепції якості продукції. Для вирішення задач координації політики в області якості підготовки фахівців у  коледжі працюють над розв’язанням завдань щодо:

–    управління якістю освітнього процесу і постійне вдосконалювання системи управління якістю підготовки фахівців;

–    збору інформації і створення автоматизованого банку показників якості підготовки фахівців (Положення про міжсесійний (рубіжний) контроль рівня знань умінь і навичок студентів ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради);

–    розробки інформаційно-аналітичних матеріалів із проблем якості освіти, організації та здійснення заходів щодо їхнього розповсюдження;

–    організації і проведення соціально-психологічних досліджень, надання психологічної підтримки викладачам і студентам, вироблення рекомендацій і пропозицій щодо створення дружнього мікроклімату в колективі;

–   аудиторських перевірок якості в результаті навчального процесу (Положення про організацію контролю за навчально-виховним процесом у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради;;

–   проведення моніторингових досліджень якісних показників підготовки фахівців і функціонування навчального процесу (Положення про моніторинг і контроль якості знань у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради, Положення про проведення комплексної контрольної роботи у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради);

–   створення комп’ютерного центру педагогічних вимірювань (тестування);

–    створення в перспективі відділу моніторингу якості освіти;

–    створення центру кар’єрного зростання.

Створена система управління якістю має цілі:

– внутрішні: досягнення якісного рівня випускників коледжу; використання новітніх освітніх та інформаційних технологій; зростання професійного рівня викладачів; оптимізація навчального процесу;

– зовнішні: розширення та засвоєння нових ринків пошуку абітурієнтів та працевлаштування випускників; зростання рейтингу та престижу коледжу; орієнтація на задоволення вимог ринку, галузі та регіону; робота щодо запровадження ефективних механізмів оцінювання кінцевих результатів навчання; розробка системи показників знань та умінь фахівців і створення єдиного банку тестових завдань для проведення директорських (моніторингових) зрізів знань (Положенням про проведення директорських (моніторингових) контрольних робіт у ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” (наказ №129 від 01.07.2014).

Система контролю знань, умінь і навичок студентів здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виховного процесу у ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка”, затвердженого наказом №156 від 28.08.2014 р. Навчальним  та робочим навчальним планом передбачено різні форми семестрового контролю та державну атестацію студентів. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку, семестрової контрольної роботи з конкретної навчальної дисципліни в обсязі матеріалу, визначеного навчальною програмою.

Екзамени складаються в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків, екзаменів, семестрових контрольних робіт визначається навчальним закладом відповідно до Положення про порядок проведення екзаменів у ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” (наказ №23/2 від 14.10.2014). Викладачами предметних (циклових) комісій розробляються пакети семестрових контрольних робіт, екзаменаційна документація, яка розглядається на засіданнях предметних (циклових) комісій та затверджується заступником директора з навчальної роботи не пізніше як за два тижні до початку сесії.

3. Кадрова політика

Важливим чинником комплексної та гармонійної діяльності Коледжу в умовах розбудови інформаційного суспільства є збереження та постійне оновлення висококваліфікованого науково-педагогічного середовища. Забезпечення продуктивності і конкурентоспроможності, з одного боку, та досягнення позитивних результатів у реалізації базових завдань розвитку інформаційного суспільства, з іншого, має формування нової генерації науково-педагогічних кадрів та інтеграції її у коло сучасної наукової еліти.

Основні зусилля спрямовуються на  створення умов для професійного удосконалення співробітників, одним з варіантів мотивації самоудосконалення є введення в дію рейтингової оцінки діяльності співробітників коледжу (Положення про рейтингове оцінювання діяльності педагогічних працівників ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради). Важливою складовою підвищення рівня кваліфікації викладацького складу коледжу є дослідницько-наукова або науково-методична робота, яка вибудувана так, щоб викладачі були зацікавлені брати участь у конференціях, публікуванні статей, методичних посібників, підручників, підготовці студентів до олімпіад та творчих конкурсів (Положення про дослідницьку роботу студентів у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради, Положення про підготовку студентів у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради до участі у студентських олімпіадах).

У коледж процес кадрового оновлення забезпечується  через:

–    створення сучасної бази та умов для поєднання навчального процесу та практичної діяльності;

–    впровадження безперервності підвищення кваліфікації (Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради);

–    підготовку та активну участь студентів та викладачів у конкурсах наукових робіт різного рівня;

–   забезпечення умов для плідної наукової праці через пропорційність навчального та наукового навантаження.

Важливим чинником успішного розвитку роботи коледжу є мотивація працівників до праці і професійного зростання, що забезпечується системами матеріального і нематеріального стимулювання персоналу.

Швидкий, динамічний розвиток галузі, впровадження нових технологій вимагає від фахівців постійно підвищувати свій професійний рівень, поглиблювати та оновлювати професійні знання, отримувати нові кваліфікації або спеціальності. Щоб бути на рівні вимог, які потребує від нього галузь, фахівець повинен вчитись протягом всього життя. Основу системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі складають принципи:

–    вивчення новітніх технологій у галузі;

–    безперервність перепідготовки та підвищення кваліфікації;

–    поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних навичок;

–    активізація самостійної освіти фахівців, формування у них потреби постійно оновлювати свої знання;

–    індивідуалізації навчання та впровадження різних форм навчання, з урахуванням специфіки галузі.

Форми та терміни підвищення кваліфікації визначаються відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань освіти. Кількість фахівців, напрями перепідготовки визначаються шляхом моніторингу існуючої та перспективної потреби у фахівцях (Положення про атестацію педагогічних працівників ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради). Перепідготовка та обов’язкове підвищення кваліфікації фахівців забезпечується шляхом:

–    цільового фінансування перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців окремою статтею у кошторисах;

–    забезпечення зразками нової техніки;

–    участь у системі короткострокових курсів та консультаційних центрів для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

4. Удосконалення навчального процесу

Важливим чинником у навчальній роботі є удосконалення навчального процесу з урахуванням сучасних життєвих реалій, постійний контроль та підвищення якості навчання, упровадження нових навчальних технологій.

У роботі щодо формування якісного контингенту студентів головним завданням є удосконалення існуючих та пошук нових форм профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії, роботи спрямованої на рекламу коледжу для стабільного притоку молоді на навчання.

При реалізації концепції підготовки й організації прийому абітурієнтів до коледжу повинна вирішується задача формування контингенту студентів із числа найбільш обдарованих та підготовлених випускників загальноосвітніх шкіл.

У цій площині узгоджуються напрями підготовки випускників з урахуванням перспектив розвитку галузі регіону, відповідно забезпечуються місцями практики студенти коледжу (Положення про педагогічну практику у ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради).

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності реалізується силами усіх структурних підрозділів коледжу. Провідні фахівці організовують відвідування шкіл з метою проведення лекцій для випускних класів, зустрічей з батьками випускників. Усі ці заходи проводяться не лише у  міських школах регіону, а й найбільш віддалених – сільських.

У коледжі передбачається проведення студентських науково-дослідних конференцій випускників шкіл з метою ознайомлення з науково-практичними задачами, які вирішуються в коледжі.

Адміністрація повинна проводити роботу щодо удосконалення буклетів та інших друкованих матеріалів, які потрібно розповсюджувати під час масових заходів і в навчальних закладах. Силами викладачів та студентів закладу створюються рекламні ролики та фільми про коледж, що демонструються через мережу державних і кабельних каналів телебачення; силами студентського самоврядування  видається щомісячна газета «Коледжанин».

Адміністрація, приймальна комісія, відділ виховної роботи, Інтернет-лабораторія постійно працюють над удосконалювати сайту коледжу в мережі Інтернет таким чином, щоб він найбільш повно з урахуванням потреб галузі та новітніх технологій, висвітлює питання організації навчально-виховного процесу, перспективи працевлаштування випускників.

5. Моніторинг ринку праці випускників коледжу

Важливим напрямом комплексної та гармонічної роботи коледжу в сучасних умовах є конструктивна взаємодія з роботодавцями з метою встановлення партнерських відносин, працевлаштування випускників та створення банку робочих місць.

Процес підготовки фахівців та побудова моніторингу працевлаштування в коледжі передбачається через вирішення наступних найбільш актуальних завдань:

–    вдосконалення підготовки фахівців в умовах ринкової економіки та адаптації їх до ринку праці;

–    сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжу, профорієнтації і кар’єрному зростанню фахівців;

–    забезпечення соціального захисту студентів і випускників коледжу;

–    моніторинг ринку праці випускників дозволить коледжу раціонально удосконалювати освітню політику.

Для створення і виконання поставлених завдань коледж планує:

–    створення банку робочих місць із метою працевлаштування випускників коледжу, в тому числі проведення заходів щодо створення системи працевлаштування студентів у вільний від навчання час, як в період навчального року, так і під час літніх канікул;

–    участь у ярмарках вакансій з метою розвитку взаємовідносин між роботодавцями та коледжем, а також для професійної орієнтації студентів коледжу;

–    забезпечення науково-методичними матеріалами, які в процесі навчання допоможуть визначитися майбутнім фахівцям щодо своєї реалізації на ринку праці;

–    узагальнення науково-методичних матеріалів в області маркетингових досліджень і соціологічних опитувань, що проводяться Коледжем, з метою аналізу проблем працевлаштування випускників у регіоні.

Виходячи з цих завдань, було створено підрозділ сприяння працевлаштування, який займається взаємодією з центром зайнятості, з роботодавцями щодо сприяння планування кар’єри випускників. Створення та розвиток системи моніторингу ринку праці випускників Коледжу забезпечує ефективне поєднання соціально-економічних потреб особистостей випускників, родин, підприємств і держави в умовах ринкових відносин.

6. Упровадження новітніх технологій навчання

Одним із пріоритетних напрямів коледжу є інформатизація навчального процесу, підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати персональні комп’ютери та новітні інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.

Надання студентам можливості вільного вибору часу та місця роботи з джерелами інформації, ефективного використання телекомунікаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання освітніх задач й широкого використання мультимедійних комп’ютерних технологій, де інформація подається більш, ніж в одній формі і включає використання тексту, звуку, графіки та відео.

Зробити інформацію доступнішою для студентів шляхом постійного розширення електронного навчання, розвитку освітніх технологій, таких як навчаючі портали, об’єкти навчання та електронні портфоліо. Надавати студентам постійний доступ до навчальних матеріалів шляхом розвитку Інтернет, еволюційного розвитку бібліотеки шляхом творення мережі електронних документів, розроблення навчально-методичного забезпечення включно з матеріалами на електронних носіях, інтеграції користувачів у міжнародний інформаційний простір, обміну інформаційними ресурсами з іншими бібліотеками.

Упроваджувати комп’ютерні технології для швидкого і широкого вибору документів  за заданими критеріями, удосконалення системи сортування, формування системи каталогів, індексів та відсилок до корисних ресурсів. Створення умов для подання інформаційних ресурсів (в тому числі освітніх) у вигляді медіа ресурсів, записаних на слайдах, аудіо та відеокасетах, CD-дисках. Організовано роботу щодо створення електронної бібліотеки, бібліотеки електронного навчально-методичного комплексу, який вміщує навчальні видання, текстові матеріали. Забезпечення розміщення матеріалів як у локальній мережі, так і на носіях інформації.

Ведеться активна робота щодо суттєвого підвищення якості як самостійної роботи студента, так і всього навчального процесу шляхом інтеграції розрізнених інформаційних продуктів, технічних засобів та інформаційних ресурсів в єдину систему та на основі нових інформаційних технологій, створивши умови для:

–    підвищення якості самостійної роботи та рівня знань;

–    інтенсифікації процесу навчання шляхом використання тестів та автоматизованих навчаючих курсів;

–    одержання узагальнення та систематизації знань та умінь.

Удосконалення вимагає впровадження до навчального процесу елементів науково-дослідницьких технологій – комп’ютерних підручників, комп’ютерних лекцій, спеціальних програм.

Значні зусилля викладацького складу коледжу направлені на розробку спеціальних навчальних дій та задач інтеграції електронного навчання з традиційним, розробки нової, гнучкої освітньої парадигми, яка забезпечує раціональний перерозподіл зусиль педагога та студента.

Ведеться ціленаправлена робота щодо надання студентам можливості всебічного розвитку особистості шляхом розширення інформаційно-освітнього простору та створення динамічного інформаційно-освітнього середовища – основна мета освітньої діяльності Коледжу.

7. Розвиток навчально-методичної бази

Важливим напрямом роботи Коледжу є забезпечення навчального процесу методичними посібниками, які сприятимуть підготовці висококваліфікованих молодших спеціалістів.

Коледж повинен стати центром для написання і видання методичної літератури:

–   розроблювана література повинна містити передові технології;

–   забезпечувати комплексний підхід до розробки нової тематики;

–   розроблювальні навчальні матеріали мають дозволити використання нових навчальних технологій, які передбачають активну самостійну роботу студентів, застосування в навчальному процесі навчальних та тестувальних програм, впровадження сучасних систем контролю та дистанційних методів навчання;

–    розроблювальні в рамках даного напряму навчальні посібники повинні бути інноваційними за формою і являти собою навчально-методичні комплекси, що включають тексти лекцій, практикуми для самостійної роботи студентів, тести, лабораторні роботи тощо;

–    розроблювальні тести необхідні для активізації самостійної роботи студентів, удосконалення поточного та кінцевого контролю знань;

–    якість навчально-методичних матеріалів необхідно перевіряти під час їхньої апробації при читанні лекцій, проведенні практичних занять і самостійної роботи студентів.

Для вирішення цього питання проводиться робота щодо:

–    формування авторських колективів із залученням провідних фахівців інших навчальних закладів;

–    проводяться презентації методичних матеріалів як в Коледжі, так і в інших навчальних закладах;

–    розробляються реальні принципи стимулювання авторських колективів відносно написання навчальних посібників;

–    удосконалення роботи з навчально-науково-виробничим комплексом “Полісся” при  Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Уманським та Переяслав-Хмельницьким державними педагогічними університетами, Інститутом розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти у коледжі спирається на стандарти внутрішнього забезпечення  якості освіти у ВНЗ І-ІІ р.а. для досягнення  високої ефективності функціонування коледжу та його визнання з боку громадськості щодо підвищення статусу. Реалізація представлених напрямів забезпечення виконання стандарту через розробку  і впровадження  відповідних положень, інформаційних систем, нормативних документів і рекомендацій реально наповнює модель і сприяє ефективному функціонуванню системи забезпечення якості освіти.

 ЗВІТ про результати складання державних екзаменів у Коростишівському педагогічному фаховому коледжі імені І.Я.Франка  Житомирської обласної ради

 ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг і контроль якості освіти у ВКНЗ “Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка” Житомирської обласної ради

Роль системного контролю та стимулювання навчальної діяльності студентів у підвищенні якості знань. (2019-2020 навчальний рік)